Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προβολή Πελοποννήσου ως τουριστικού προορισμού μέσω του “διεθνούς συνεδρίου Travel Bloggers και Online Content Creators TBEX” στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προετοιμασία και διεξαγωγή της διεθνούς τουριστικής οργάνωσης ΤΒΕΧ Peloponnese Europe 2023 μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων υποέργων:

Υποέργο Α – Υπηρεσίες Σχεδιασμού & Διαχείρισης Έργου (project management) και συμβουλευτικές υπηρεσίες για το συνέδριο ΤΒΕΧ Peloponnese 2023, Υποέργο Β – Υπηρεσίες προώθησης και επικοινωνίας του συνεδρίου ΤBEX Peloponnese 2023, Υποέργο Γ – Υπηρεσίες οργάνωσης, συντονισμού και υλοποίησης του συνεδρίου ΤBEX Peloponnese 2023, των ταξιδιών εξοικείωσης και των κοινωνικών – ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 144.360,00 ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/04/2023.