Το ποσό των 11 εκατ. ευρώ, για τις ανάγκες επικοινωνίας στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού, διαθέτουν η Προεδρία της Κυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Με τίμημα 266.129 ευρώ τρέχει το έργο η Intiative.

Το ποσό των 11 εκατ. ευρώ, για τις ανάγκες επικοινωνίας στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού, διαθέτουν η Προεδρία της Κυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, στην εταιρεία Initiative ανέθεσε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης το έργο των υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης για την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID–19.

Η ανάθεση αφορά στην εκπόνηση σχεδίου για κάθε είδους εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, με βάση τις εκάστοτε ομάδες και κατηγορίες κοινού στις οποίες απευθύνονται τα επί μέρους μηνύματα, προς το σκοπό της εμπέδωσης των μέτρων πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του COVID-19 καθώς και κάθε συναφή υπηρεσία που απαιτείται για την υλοποίηση.

Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει και υπηρεσία παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος με την προσκόμιση στοιχείων, μετρήσεων και αναφορών απόδοσης, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης με βάση τις οποίες γίνεται η αποπληρωμή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας που φιλοξενούν τα σχετικά μηνύματα, καθώς και κάθε άλλη τυχόν αναγκαία υπηρεσία για την υλοποίηση της εκστρατείας.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως την 31η Μαΐου 2020, με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της. Το συμβατικό τίμημα για την Initiative ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της τελικής συνολικής δαπάνης της εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης και υπολογίζεται σε 266.129 ευρώ.